Calvin Klein Cadeaubon Algemene voorwaarden

Deze algemene voorwaarden (de “Voorwaarden”) zijn van toepassing op de afgifte door ons aan u en het daaropvolgende gebruik door u van de Calvin Klein Cadeaubon (de “Cadeaubon”). Wanneer u de Cadeaubon via onze website koopt, zullen wij u vragen om te bevestigen (bijvoorbeeld door een vakje aan te vinken) dat u akkoord gaat met alle algemene voorwaarden van deze Voorwaarden. Zodra wij deze bevestiging hebben ontvangen, zullen wij u een bestellingsbevestiging sturen voor de bestelling van uw Cadeaubon. Door het versturen van de bestellingsbevestiging ontstaat er een bindende overeenkomst tussen u en ons waarin de Voorwaarden zijn opgenomen (deze “Overeenkomst”).

Deze Voorwaarden zijn alleen van toepassing op de aankoop van Cadeaubonnen door consumenten. Ze kunnen van tijd tot tijd worden gewijzigd. Uw aankoop en gebruik van een Cadeaubon zijn onderworpen aan de Voorwaarden die u heeft aanvaard bij de aankoop van uw Cadeaubon. De huidige Voorwaarden zullen op onze website worden gepubliceerd.

1. Algemene informatie betreffende uw cadeaubon

1.1 Deze Overeenkomst wordt aangegaan tussen:

(a) de persoon die de Cadeaubon koopt of heeft gekocht en/of gebruikt (“u” of “uw”); en

(b) PVH Brands Netherlands B.V. (“Calvin Klein”, “wij”, “ons” of “onze”).

1.2 Elke afgegeven Cadeaubon geeft u een contractueel recht om kleding en andere producten die u op onze website of in onze reguliere winkel(s) wilt kopen te betalen tot het bedrag van het huidige saldo van de Cadeaubon. Cadeaubonnen worden niet geaccepteerd in winkels die niet ons eigendom zijn (bijv. franchise) of die wij niet exploiteren. U kunt een Cadeaubon alleen gebruiken als wij deze als betaalmiddel voor het betreffende product aanbieden. Uw gebruik is beperkt tot het kanaal waar u de Cadeaubon heeft gekocht. Als u de Cadeaubon op onze website koopt, kunt u hem alleen op onze website gebruiken en niet in onze reguliere winkel(s).

1.3 Cadeaubonnen kunnen alleen worden gekocht en gebruikt in het land waar u ze heeft gekocht. Er kunnen aanvullende geografische beperkingen voor de aankoop en het gebruik gelden als gevolg van veranderende wettelijke vereisten. Dergelijke beperkingen zullen u vóór de aankoop van uw Cadeaubon worden meegedeeld.

1.4 Het saldo van de Cadeaubon wordt uitgedrukt in EURO inclusief btw. Elke Cadeaubon heeft een maximumsaldo dat wij u zullen mededelen tijdens uw aankoopproces van de Cadeaubon. Wij hanteren een maximumbedrag per transactie voor Cadeaubonnen om het risico op fraude te beperken en met het oog op de toepasselijke financiële regelgeving. Tijdens het aankoopproces zal u worden gevraagd om het saldo van de Cadeaubon te kiezen uit de aangeboden bedragen. Het saldo dat u selecteert zal overeenkomen met de volledige aankoopprijs van de Cadeaubon.

2. Geldigheid en gebruik van uw Cadeaubon

2.1 Kort na de bestellingsbevestiging zult u een e-mail ontvangen met een unieke barcode en/of bijbehorend nummer en een pincode. Deze e-mail zal naar het e-mailadres worden gestuurd dat u tijdens het bestelproces aan ons heeft opgegeven. Dit is uw Cadeaubon. U heeft de barcode/het nummer en de pin nodig om de Cadeaubon op onze website en in onze reguliere winkel te kunnen gebruiken.

2.2 Deel de barcode, het nummer en de pincode nooit met anderen, tenzij u het saldo van de Cadeaubon aan iemand wilt schenken. U kunt het saldo van een Cadeaubon aan iemand schenken door de e-mail van de Cadeaubon door te sturen naar de gewenste begunstigde. Controleer of de begunstigde de e-mail daadwerkelijk heeft ontvangen voordat u uw kopie van de e-mail van de Cadeaubon wist.

2.3 Uw Cadeaubon verloopt niet. Wij kunnen echter besluiten om een transactie waarvoor u uw Cadeaubon heeft gebruikt te annuleren of om uw Cadeaubon volledig in te trekken op de wijze zoals voorzien in artikel 6.

2.4 U kunt te allen tijde het saldo van uw Cadeaubon raadplegen. Raadpleeg onze FAQ over Cadeaubonnen om te zien hoe u dit kunt doen.

2.5 U kunt uw Cadeaubon gebruiken door het saldo ervan te gebruiken als betaalmiddel voor een transactie. Zoals duidelijk gemaakt in artikel 1.2, kan uw Cadeaubon alleen worden gebruikt in het kanaal waarin u hem oorspronkelijk heeft gekocht. Afhankelijk van of u de Cadeaubon in onze reguliere winkel of op onze website gebruikt, moet u ofwel: (i) de barcode aan onze winkelmedewerker tonen en de transactie autoriseren met uw pin of (ii) het nummer van de Cadeaubon invoeren op onze website wanneer u daarom wordt gevraagd en de transactie met uw pin autoriseren. Alle aankopen van producten zijn onderworpen aan onze Algemene verkoopvoorwaarden zoals deze zijn gepubliceerd op onze website.

2.6 Indien het saldo van uw Cadeaubon niet toereikend is om een specifiek product te kunnen kopen, dient u een aanvullend betaalmiddel op te geven om het verschil te betalen. In eerste instantie zal dit aanvullende betaalmiddel uitsluitend een creditcard zijn. We kunnen andere betaalmethoden toevoegen zodra deze beschikbaar zijn. Bekijk onze FAQ over Cadeaubonnen voor meer informatie over de momenteel beschikbare betaalmiddelen die samen met een Cadeaubon kunnen worden gebruikt. Als u dit niet doet wanneer wij u hierom vragen, kunnen wij uw transactie annuleren zoals bepaald in artikel 6.

2.7 Houd er rekening mee dat uw autorisatie voor transacties bijna onmiddellijk door ons zal worden ontvangen, en u zult uw autorisatie voor een transactie dan ook waarschijnlijk niet meer kunnen intrekken nadat u uw pincode voor een bepaalde transactie heeft ingevoerd.

2.8 Wij garanderen niet dat het altijd mogelijk zal zijn om uw Cadeaubon te gebruiken. Zo zou er bijvoorbeeld een bug in onze website kunnen zitten, of kan het zijn dat onze kassa in de winkel defect is. In dat geval kunt u het later opnieuw proberen. Als uw problemen met het gebruik van uw Cadeaubon aanhouden, neem dan contact op met onze klantenservice.

3. Herroepingsrecht consument

3.1 U kunt uw aankoop van een Cadeaubon, zonder opgaaf van reden, binnen 14 dagen na de datum van afgifte van de Cadeaubon, herroepen, mits u de Cadeaubon nog niet heeft gebruikt. Als u uw aankoop wilt herroepen, neem dan contact op met onze klantenservice.

3.2 Wij zullen het bedrag van de Cadeaubon, binnen 14 dagen na ontvangst van uw kennisgeving van de herroeping, terugstorten op het oorspronkelijke betaalmiddel dat u tijdens het bestelproces voor de Cadeaubon heeft gebruikt.

4. Restitutie voor aankopen die met uw Cadeaubon zijn gedaan

4.1 Als u een product aan ons retourneert dat u met uw Cadeaubon heeft betaald, dan zal het aankoopbedrag worden terugbetaald in de vorm van een opwaardering van het saldo van de Cadeaubon die u heeft gebruikt. Zorg ervoor dat u de gegevens van deze Cadeaubon minimaal gedurende de retourperiode bewaart om er zeker van te zijn dat u deze kaart zult kunnen blijven gebruiken. Neem in geval van een technische storing contact met ons op om een geschikte methode overeen te komen voor het ontvangen van de terugbetaling waar u recht op heeft. Als u meerdere Cadeaubonnen heeft gebruikt, zullen wij u informeren over het nummer van de Cadeaubon waarop wij de terugbetaling zullen storten. Wij kunnen u ook een nieuwe Cadeaubon geven met een saldo dat gelijk is aan het restitutiebedrag.

4.2 Als u een product retourneert dat u met meerdere betaalmiddelen heeft betaald, dan zal een eventuele restitutie eerst worden teruggestort op de Cadeaubon(nen) die u bij de oorspronkelijke transactie heeft gebruikt, tot het saldo dat u heeft gebruikt voor de betaling van de transactie (bijvoorbeeld, als er 100 EURO van een Cadeaubon van 250 EURO is gebruikt, dan zal er 100 EURO worden teruggestort op de Cadeaubon(nen)). Een eventueel resterend bedrag zal op de andere betaalmiddelen die u heeft gebruikt worden teruggestort. Neem in geval van een technische storing contact met ons op om een geschikte methode overeen te komen voor het ontvangen van de terugbetaling waar u recht op heeft.

5. Verloren of gestolen Cadeaubonnen

5.1 Het eigendomsrecht en risico op verlies van uw Cadeaubon gaat op u over op het moment dat wij de e-mail met de gegevens van de Cadeaubon naar het door u opgegeven e-mailadres hebben verstuurd. U bent zelf verantwoordelijk voor het beveiligen van de barcode, het nummer en de bijbehorende pincode van uw Cadeaubon tegen onbevoegd gebruik. Wij zijn niet verantwoordelijk als u de gegevens van uw Cadeaubon kwijtraakt of anderszins verliest, of als de gegevens van uw Cadeaubon zonder uw toestemming worden gebruikt.

5.2 Wij zijn niet verplicht om uw Cadeaubon te vervangen, in geval van verlies of diefstal. U kunt ons, in geval van verlies of diefstal, verzoeken om uw Cadeaubon in te trekken, zodat de Cadeaubon niet meer door een onbevoegde houder kan worden gebruikt. Dit is alleen mogelijk als u ons een passend bewijs van aankoop van uw Cadeaubon kunt overleggen en als u uw Cadeaubon nog niet heeft gebruikt.

6. Onze rechten op annulering en intrekking

6.1 Als u deze Voorwaarden schendt of als wij redelijke gronden hebben om te vermoeden dat uw Cadeaubon op frauduleuze wijze is gekocht of gebruikt of anderszins in strijd is met deze Voorwaarden en/of de toepasselijke wetgeving, of uw Cadeaubon wordt gebruikt op een wijze waarvan wij redelijkerwijs mogen aannemen dat deze onrechtmatig of frauduleus, misleidend, bedrieglijk, oneerlijk of anderszins schadelijk is voor ons of onze klanten, kunnen wij uw Cadeaubon intrekken of een transactie waarbij u uw Cadeaubon heeft gebruikt weigeren.

6.2 Als u uw Cadeaubon voor een bepaalde transactie gebruikt en u geen gebruik wilt maken van een aanvullend betaalmiddel om het eventuele verschil tussen het saldo van uw Cadeaubon en de aankoopprijs van het product dat u wilt kopen aan te vullen, dan hebben wij het recht om uw transactie te annuleren.

6.3 Als wij besluiten om een transactie te annuleren of uw Cadeaubon in te trekken, zoals beschreven in de paragrafen 6.1 en 6.2, dan zullen wij u via e-mail of tijdens het aankoopproces op onze website van onze beslissing op de hoogte stellen.

7. Duur en beëindiging

7.1 Deze Overeenkomst gaat in op de datum van de bestellingsbevestiging van uw Cadeaubon. De Overeenkomst eindigt op de datum waarop u het volledige saldo van uw Cadeaubon heeft gebruikt of op de datum waarop wij uw Cadeaubon hebben ingetrokken in overeenstemming met artikel 6, afhankelijk van welke datum eerder valt.

8. Onze aansprakelijkheid

8.1 Wij zijn niet aansprakelijk voor enig verlies als gevolg van: (i) ongeautoriseerde transacties waarbij u frauduleus heeft gehandeld, in strijd met het strafrecht heeft gehandeld of opzettelijk uw Cadeaubon heeft gebruikt in strijd met deze Voorwaarden (inclusief de verplichting om de gegevens van uw Cadeaubon veilig te bewaren en/of ons op de hoogte te stellen van verlies of diefstal van uw Cadeaubon), (ii) het opvolgen van aanwijzingen of bevelen van een bevoegde regelgevende instantie of rechtbank die rechtstreeks verband houden met onze Cadeaubonnen.

9. Privacy

9.1 Voor meer informatie over de wijze waarop wij gebruik maken van de persoonsgegevens die wij verzamelen in verband met de aankoop van uw Cadeaubon, kunt u onze Privacyverklaring lezen, die u hier kunt vinden.

10. Contact opnemen

10.1 Als u een klacht heeft over uw Cadeaubon of een specifieke transactie waarbij u uw Cadeaubon heeft gebruikt, als u uw aankoop wilt herroepen of als u een andere vraag heeft met betrekking tot uw Cadeaubon, neem dan contact op met onze klantenservice via de in onze FAQ over Cadeaubonnen beschreven wijze. Wij zullen uw vraag zo spoedig mogelijk afhandelen en we houden u op de hoogte omtrent de voortgang.

11. Toepasselijk recht en geschillenbeslechting

11.1 Op deze Overeenkomst is Nederlands recht van toepassing, maar niet de Conventie van Wenen inzake de internationale verkoop van goederen. De bevoegde rechtbank in Amsterdam, Nederland, heeft de niet-exclusieve jurisdictie om geschillen in verband met deze Overeenkomst te beslechten, onverminderd het recht van beroep en het recht van hoger beroep bij de Hoge Raad. Dit betekent dat u een claim kunt indienen om uw rechten op het gebied van consumentenbescherming in verband met deze Overeenkomst af te dwingen in Amsterdam of in het EU-land waar u woont.

11.2 U kunt gebruikmaken van het platform voor onlinegeschillenbeslechting (ODR) op http://ec.europa.eu/odr. Houd er rekening mee dat wij momenteel niet deelnemen aan een online procedure voor het oplossen van geschillen bij een instantie voor geschillenbeslechting.